การให้บริการการศึกษาเพื่ออนาคตที่สดใสของเด็กไทย

learnhard

หลักสูตรใหม่เกิดขึ้นจำนวนมาก จากการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ทำให้คนในสังคมต้องการเพิ่มความรู้ความสามารถให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงหันมาสนใจศึกษาต่อในหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคนในสังคมสถาบันการศึกษาจึงมุ่งพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ อาทิ หลักสูตรที่บูรณาการระหว่างสองศาสตร์ขึ้นไป เช่น ระดับอาชีวศึกษาหลักสูตรเดียวจะมีหลายสาขาวิชา เรียนช่างยนต์จะผนวกการตลาดและการบัญชีเข้าไปด้วย เป็นต้น หลักสูตรที่ให้ปริญญาบัตร 2 ใบ และมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตลอดเวลา

การจัดการศึกษามีความเป็นสากลมากขึ้น สภาพโลกาภิวัตน์ที่มีการเชื่อมโยงในทุกด้านร่วมกันทั่วโลก ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายองค์ความรู้ กฎกติกา การดำเนินการด้านต่าง ๆ ทั้งการค้า การลงทุน การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เชื่อมต่อถึงกัน ประกอบการเปิดเสรีทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดการหลั่งไหลหลักสูตรการเรียนการสอน บุคลากรด้านการสอน หลักสูตร จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศเข้าสู่ไทย อันมีผลทำให้เกิดการเปรียบเทียบและผลักดันให้สถาบันการศึกษาไทยต้องพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีความเป็นสากลที่เป็นที่ยอมรับ อีกทั้งการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนกับนานาประเทศของไทย ได้ส่งผลให้เกิดความต้องการการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมในระดับสากล

ความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสทางการศึกษาลดลง เนื่องจากสภาพการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นกระแสระดับโลกเกิดขึ้นควบคู่กับคลื่นประชาธิปไตยแผ่ขยายวงกว้างถึงไทย รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ส่งเสริมการเพิ่มสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน อีกทั้งสภาพการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนการสอน ทำให้ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงคนได้อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม อาจเป็นได้ว่าความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสทางการศึกษาจะลดลงในกลุ่มสถาบันการศึกษาของรัฐ ส่วนการจัดการศึกษาโดยสถาบันการศึกษาเอกชน ผู้เรียนที่ครอบครัวมีรายได้น้อยอาจเข้ารับบริการทางการศึกษาได้ลดลง เนื่องจากค่าเล่าเรียนแพง

โอกาสรับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น เมื่อเปิดเสรีทางการศึกษา จะก่อเกิดการแข่งขันในการจัดการศึกษาทั้งจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น หากพิจารณาในแง่บวก การเปิดเสรีทางการศึกษา เป็นการสร้างโอกาสให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เนื่องด้วยสถาบันแต่ละแห่งจะแข่งด้านคุณภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันอุดมศึกษา คุณภาพการศึกษาจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก เนื่องจากการเปิดเสรีทางการศึกษา ที่เปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาต่างชาติเข้ามาเปิดการเรียนการสอน จึงเป็นแรงกดดันให้สถาบันอุดมศึกษาไทยต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น

การให้บริการทางการศึกษา

การพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์นั้น ไม่สามารถใช้ความรู้เพียงอย่างเดียว แต่จำเป็นต้องมีปัจจัยอื่นที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้กับผู้เรียนไปพร้อมกัน ด้วย ที่เรียกว่า “การให้บริการทางการศึกษา” โดยสถาบันการศึกษาส่วยใหญ่ให้การสนับสนุนในเรื่องดังกล่าว โดยอยู่ในรูปของการบริการห้องสุมด การบริการโสตทัศนศึกษา การบริการคอมพิวเตอร์ และการบริการทางการศึกษา สำหรับลำดับที่ 1-3 นั้น เห็นชัดว่าเป็นการใช้บริการที่มีลักษณะของการยืม-ใช้อุปกรณ์หรือทรัพยากร ส่วนลำดับที่ 4 นั้น เป็นลักษณะของการให้บริการในรูปของการให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยวางแผนการศึกษาให้กับผู้เรียน หรือช่วยแก้ปัญหาต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษา การรักษาพยาบาล และเรื่องทั่วๆ ไป

ดังนั้นการให้บริการในลักษณะของการส่งเสริมและสนับสนุนนี้จึงมีส่วนช่วยผู้เรียนที่ ด้อยโอกาสหรือขาดความพร้อม สามารถเข้าถึงช่องทางของการศึกษาได้เท่าเทียมกับผู้เรียนรายอื่น และเมื่อผู้เรียนไม่มีอุปสรรคในการเรียนจึงทำให้ไม่ต้องหยุดพักการศึกษาและสามารถสำเร็จการศึกษาได้ ภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด ซึ่งนอกจากจะเป็นโอกาสให้แก่ผู้เรียนในการเลือกดำเนินชีวิตของตน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพแล้ว ยังผลให้ภาครัฐไม่ต้องแบกรับภาระในการจัดสรรงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาแต่สามารถนำงบประมาณในส่วนนี้ไปพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ เพราะฉะนั้นการให้บริการทางการศึกษาจึงถือว่า มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการให้ความรู้ทางการด้านวิชาการด้วยเช่นกัน

ด้วยเหตุนี้ การให้บริการทางการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่หน่วยงานการศึกษาไม่ควรละเลยหรือมอง ข้ามแต่กลับต้องให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ โดยเริ่มตั้งแต่การวางแนวนโยบายในการบริหาร โดยเฉพาะการให้บริการทางการศึกษานั้น จึงจำเป็นที่ผู้บริหารต้องมีการวางแผนหรือเตรียมพร้อมทั้งในเรื่องบุคลากร เครื่องมือ/อุปกรณ์ และสิ่งสำคัญคือ ต้องศึกษาถึงความต้องการของผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนมีความแตกต่างกันทั้งในระดับการศึกษา ลักษณะของหลักสูตรหรือสาขาวิชา อาจทำให้ผู้เรียนมีความต้องการที่แตกต่างกันได้ อย่างไรก็ตามผู้เขียนในฐานะที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการให้บริการ แก่นักศึกษามีความเห็นว่า โดยทั่วไปแล้วผู้เรียนโดยส่วนใหญ่ต้องการให้หน่วยงานจัดบริการในเรื่องต่างๆ ให้มีความสอดคล้องและเพียงพอกับความต้องการ ขณะเดียวกันประสิทธิภาพในการให้บริการไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย

“การให้บริการทางการศึกษา” สำหรับการบริการประเภทนี้ เป็นการให้บริการที่ไม่มีตัวตน แต่มีลักษณะของการบริการแก่ผู้เรียนในเรื่องของการให้คำแนะนำ ชี้แจง หรือการขอเอกสารต่างๆ ซึ่งความต้องการของผู้เรียนมีความแตกต่างจาก 3 ประเภทที่กล่าวมา คือ ต้องช่วยให้คำแนะนำหรือชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ เรียน เช่น การเลือกเรียนวิชาบังคับหรือวิชาเลือกของหลักสูตร ช่วงเวลาของการลงทะเบียน การขอรับทุนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก การขอเอกสารต่างๆ อาทิ หนังสือรับรอง หนังสือจากหน่วยงานเพื่อเก็บข้อมูลประกอบการเรียน หรือวิทยานิพนธ์ การขอใช้บริการรักษาพยาบาล การขอคำแนะนำเรื่องอื่นๆ เช่น การพัฒนาการศึกษา การเปลี่ยนแผนการเรียน เป็นต้น รวมถึงต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาและการประกอบอาชีพ โดยใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นนอกเหนือจากกระดานบอร์ด เช่น อินเตอร์เน็ต เพราะทำให้ผู้เรียนได้รับข่าวสารที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

ฉะนั้นการให้ผู้เรียนได้รับความรู้เพียงอย่างเดียว แต่คาดหวังว่าจะได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและเป็นกำลังสำคัญของประเทศ เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ฉันใด การให้บริการทางการศึกษาที่ไม่ถูกที่ถูกเวลาและมีระดับ หรือปริมาณที่ไม่เพียงพอ ก็ไม่อาจช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น ผู้บริหารสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาจึงควรหันกลับมามองว่า ได้ให้ความสำคัญกับการให้บริการทางการศึกษาแก่ผู้เรียนในปัจจุบันมากน้อย เพียงใด

ทุกธุรกิจต้องโปรโมทเว็บไซต์ให้คนรู้จัก เพิ่มคนเข้าเว็บ เพิ่มยอดขายสินค้า

โปรโมทเว็บไซต์ เพิ่มคนเข้าเว็บ เพิ่มยอดขายสินค้า  จากบริษัทรับโปรโมทเว็บ โดยผู้เชี่ยวชาญ มืออาชีพ

ทุกธุรกิจต้องโปรโมทเว็บไซต์ให้คนรู้จัก ทำอันดับเว็บของคุณพุ่งทะยาน ด้วยการโปรโมทเว็บ ขั้นเทพ ขึ้นเร็ว ขึ้นง่าย ไม่ต้องรอนาน ทำได้ทุกคำ

การโปรโมทเว็บไซต์เป็นเรื่องจำเป็น อย่าปล่อยให้คู่แข่งทิ้งห่าง คุณจะตามเขาไม่ทัน

หลายสิ่ง หลายอย่างที่คนโปรโมทเว็บไซต์ มาแนะนำกันในบอร์ด บางอย่างมันก็เป็นผลเสียมากกว่าผลดี บางคนแนะนำวิธีโปรโมทเว็บไซต์ แนวแปลกประหลาด ซึ่งคิดตามแล้วมันไม่น่าเป็นไปได้

พอแนะนำเสร็จ ก็ปิดท้ายด้วยการออกตัวก่อนว่าไม่ได้ผู้เชียวชาญในการโปรโมทเว็บไซต์ ก็นับถือในน้ำใจที่มาแบ่งปัน แต่คำแนะนำบางข้อ อาจทำให้เว็บของคนที่ทำตามอันดับหายลงหลุมได้ ระวังกันให้ดี

ควรลงประกาศ ซื้อขาย สินค้ อ่านและร่วมพูดคุยเกี่ยวกับบ้าน รถ อุปกรณ์สื่อสาร มือถือ ท่องเที่ยว เครื่องสำอาง เสื้อผ้า กล้อง เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ร้านค้าออนไลน์

ทำไมผู้หญิงถึงมีความสุขกับการ Shopping

ทำไมผู้หญิงถึงมีความสุขกับการ Shopping
ทำไมผู้หญิงถึงมีความสุขกับการ Shopping

มีโอกาสได้สงสัยมานานเกี่ยวกับการ Shopping ของผู้หญิง ซึ่งในส่วนตรงนี้ก็มีโอกาสได้สังเกตุจากคนรอบข้าง หรือเพื่อนฝูงนั่นเอง ว่าทำไมทุก ๆ ครั้งที่มีเงินจะรู้สึกเหมือนร้อนเป็นไฟกันเลยทีเดียว รีบนัดกันเข้าห้างสรรพสินค้าโดยทันที ก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยกับเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่ง เพื่อนก็เล่าว่าไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกัน ( ขนาดเพื่อนผมเองยังตอบไม่ได้ ) อาจจะเป็นเพราะว่าแรงผลักดันภายในใจที่มีจำนวนมากนั่นเอง จึงนำพาเธอสู่การใช้เงิน แต่ก็ใช่ว่าผู้หญิงจะเป็นอย่างนี้เสมอไปนะครับ ผู้ชายอย่างเรา ๆ เองนี่ก็ไม่ใช่ย่อยครับ มีเงินเมื่อไหร่ไม่รู้เป็นอะไรจำต้องนัดไปกินดื่มกันทุกที

ดังนั้นรายละเอียดผมคิดว่าจะแตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคลกันด้วยหละครับ แต่ก็เป็นสิ่ง ๆ หนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์เลยก็ว่าได้ครับ เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เธอได้เดินเข้าห้างสรรสินค้าเพื่อละลายทรัพย์กันแล้ว เธอจะรู้สึกว่าฟินมาก หรือว่ามีความสุขมาก ๆ ครับ ประมาณว่าหายเครียดได้เลยก็ว่าได้ ซึ่งก็นับว่าถ้าแฟนใครงอลใครก็พาไปช๊อปปิ้งเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้เลยครับ น่าจะทุเลาเรื่องความโกรธเคืองกันลงมาบ้าง

แต่จะว่าไปเรื่องการ SHopping ยังไงสุดท้ายก็ยังคงเป็นเรื่องเงินอยู่ดี บางครั้งก่อนคิดก่อนทำอะไรก็จะเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องคิดและวางแผนกันให้ดีเสียก่อนครับ ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วการ Shopping เพราะเพียงแค่ความเครียดนั้น ก็อาจจะทำให้ท่านเครียดมากกว่าเดิมก็เป็นได้นั่นเองครับ