พระพุทธเจ้าอภิปรัชญาการรวมกันของวิธีการและภูมิปัญญา

 

ธรรมจักรมุทรายังเป็นที่รู้จักกันในนามการหมุนวงล้อแห่งธรรม เป็นสัญลักษณ์ของช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าเทศนาครั้งแรกหลังจากบรรลุการตรัสรู้ ถือได้ว่าเป็นการแสดงท่าทางของพระพุทธเจ้าที่เคลื่อนวงล้อแห่งคำสอนของธรรมะ วงล้อนั้นเป็นวงล้อแห่งกฎหมายซึ่งประกอบด้วยซี่ล้อแปดซี่ที่เป็นตัวแทนของวิถีแห่งอริยมรรคแปด คือ ความเห็นชอบ เจตนาชอบ การพูดชอบ การกระทำชอบ พระพุทธเจ้าการเลี้ยงชีพชอบ ความพยายามชอบ

สติชอบ และสมาธิชอบ แต่ละส่วนเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาพุทธในการแสวงหาปัญญาพระพุทธเจ้า จรรยาบรรณ และการพัฒนาจิตใจในท่ากงล้อแห่งธรรมนี้ เคล็ดลับของนิ้วโป้งและนิ้วชี้ของมือทั้งสองข้างสัมผัสกันเป็นวงกลม นี่แสดงถึงกงล้อแห่งธรรม สามารถคิดในแง่อภิปรัชญาว่าเป็นการรวมกันของวิธีการและภูมิปัญญา

ชื่อของเขามีความหมายว่าพระองค์ผู้ทรงเหมือนดวงอาทิตย์หรือผู้เปล่งประกาย

นิ้วอีกข้างขยายออกและแต่ละนิ้วมีความหมายเชิงสัญลักษณ์นิ้วกลางข้างขวา หมายถึง ผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า นิ้วก้อยเป็นตัวแทนของผู้รู้แจ้งผู้โดดเดี่ยว พระพุทธเจ้านิ้วก้อยคือมหายานหรือมหายาน นิ้วของพระหัตถ์ซ้ายเป็นอัญมณีสามประการของพระพุทธศาสนา คือ พระพุทธ พระสงฆ์ และพระธรรม พระพุทธเจ้าตำแหน่งที่เหมาะสมของมุทรานี้ คือ วางพระหัตถ์ไว้ข้างหน้าหัวใจเพื่อแสดงถึงคำสอนที่ออกมาจากหัวใจของพระพุทธเจ้าโดยตรงDharamachakara Mudra สันนิษฐานโดยพระพุทธเจ้าองค์แรก Vairochana หนึ่งในห้า Dhyani พระพุทธเจ้า

ชื่อของเขามีความหมายว่าพระองค์ผู้ทรงเหมือนดวงอาทิตย์หรือผู้เปล่งประกายทรงครอบครองปัญญาแห่งธรรมะธาตุ ที่ซึ่งสิ่งทั้งปวงปรากฏตามความเป็นจริง อันเป็นพุทธะอย่างสัมบูรณ์ พระพุทธเจ้าไวโรจนะได้เปลี่ยนความไม่รู้ให้กลายเป็นความจริงโดยการรับตำแหน่งมุทรานี้โดยทั่วไปแล้วโคลนพระพุทธเจ้าจะเป็นสัญลักษณ์ของเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของพระพุทธเจ้าหรือผู้เช่าที่สำคัญในคำสอนของพระองค์ การหมุนกงล้อแห่งธรรมเป็นท่าที่รู้จักกันดีของพระพุทธเจ้าซึ่งมักถูกบันทึกไว้ในศิลปะทางพุทธศาสนาและพระพุทธรูปที่เห็นในเอเชียและทั่วโลก

การกระทำชอบ การเลี้ยงชีพชอบ ความพยายามชอบ สติชอบ และสมาธิ

ธรรมจักรมุทรายังเป็นที่รู้จักกันในนามพระพุทธเจ้าเป็นสัญลักษณ์ของช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าเทศนาครั้งแรกหลังจากบรรลุการตรัสรู้ ถือได้ว่าเป็นการแสดงท่าทางของพระพุทธเจ้าที่เคลื่อนวงล้อแห่งคำสอนของธรรมะ วงล้อนั้นเป็นวงล้อแห่งกฎหมายซึ่งประกอบด้วยซี่ล้อแปดซี่ที่เป็นตัวแทนของวิถีแห่งอริยมรรคแปดพระพุทธเจ้า คือ ความเห็นชอบ เจตนาชอบ การพูดชอบ การกระทำชอบ การเลี้ยงชีพชอบ ความพยายามชอบ สติชอบ และสมาธิชอบในท่ากงล้อ

แห่งธรรมนี้ เคล็ดลับของนิ้วโป้งและนิ้วชี้ของมือทั้งสองข้างสัมผัสกันเป็นวงกลม นี่แสดงถึงกงล้อแห่งธรรม สามารถคิดในแง่อภิปรัชญาว่าเป็นการรวมกันของวิธีการและภูมิปัญญา นิ้วอีกข้างขยายออกและแต่ละนิ้วมีความหมายเชิงสัญลักษณ์นิ้วกลางข้างขวา หมายถึง ผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกเป็นตัวแทนของผู้รู้แจ้งผู้โดดเดี่ยว นิ้วก้อยคือมหายานหรือมหายาน นิ้วของพระหัตถ์ซ้ายเป็นอัญมณีสามประการของพระพุทธศาสนา สอบถามที่ http://www.dhammajak.net/forums/viewforum.php?f=26