การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น

ช่วงเวลาหนึ่งที่ถือได้ว่า นักศึกษาซึ่งมาจากต่างที่ ต่างสถานศึกษาจะได้รับประสบการณ์ใหม่พร้อมๆกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกด้าน ซึ่งบางเรื่องอาจเป็นสิ่งที่แตกต่างไปจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาอย่างสิ้นเชิง ขณะที่บางเรื่องอาจไม่แตกต่างมากนักแต่เป็นการเรียนรู้ที่มีความเข้มข้นมากขึ้น นักศึกษาที่ปรารถนาความสำเร็จในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนั้น จึงควรทำความเข้าใจกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นและพยายามปรับตัวใหม่ให้เหมาะสม เพราะการเรียนการสอนในรั้วมหาวิทยาลัยนั้นจะมีอิสระกว่าการเรียนในระดับมัธยมศึกษานั่นคือ นักศึกษาจะมีจำนวนชั่วโมงเรียนที่น้อยลง มีตารางเรียนไม่ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน นอกจากนี้นักศึกษายังมีอิสระในการเลือกเรียนวิชาต่างๆได้

กิจกรรมนักศึกษาจึงเป็นกระบวนการทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีขึ้น

เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักสนิทสนม ปรึกษาหารือ ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือกันทางด้านวิชาการ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษา โดยมีอาจารย์ประจำชมรมนักศึกษาคอยแนะนำและให้คำปรึกษาเพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม นอกจากกิจกรรมทางด้านวิชาการแล้ว มหาวิทยาลัยยังส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษารู้จักคิดและสร้างสรรค์กิจกรรมในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย

คุณค่าของกิจกรรมนั้นขึ้นอยู่กับประโยชน์ที่ได้รับสำหรับตัวข้าพเจ้านั้นกิจกรรมมีประโยชน์มากมาย ประสบการณ์ในระหว่างการเรียนมหาวิทยาลัย กิจกรรมเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยในการเสริมทักษะความสามารถ เป็นการเปิดโอกาสให้กับตนเองมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างสถาบัน เป็นการเปิดโลกทัศน์ของตนเองให้กว้างขึ้น ได้เรียนรู้หลักการ วิธีการหรือกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุด ฝึกการทำงานในระบบทีม การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เนื่องจากว่าในการดำเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจำเป็นต้องมีทีมงานในการร่วมดำเนินกิจกรรม

ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่จะได้รับ

1.ได้รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม การทำงานเป็นกลุ่มทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะมากขึ้น
2.รู้จักการแบ่งงาน แบ่งหน้าที่ ในด้านที่ตนถนัด
3.ฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4.มีการปรับตัวเข้าหาผู้อื่นมากขึ้น
5.ได้รับประสบการณ์ในด้านที่ไม่เคยได้รับมาก่อน
6. รู้จักการวางแผนการทำงาน และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า